A zuglói Napraforgó Óvoda honlapja
 
 
 
Főoldal
Rólunk
Óvodapedagógiai
Támogatók
Napraforgó Óvoda (telephely) 1145. Bp Emma u. 18.
Napraforgó Óvoda (Székhely) Újvidék sétány 2.
Képgaléria
Alapítvány
Linkek
Letöltések
Fórum
Keresés
Ovisok leszünk?
Elérhetőségeink
Főoldal arrow Óvodapedagógiai arrow Legfrissebb arrow hazirend I.
Hírmorzsa

Tisztelt Szülők!

Nyílt napot tartunk, melyre szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt ( gyerekek nélkül). Játszónap a gyerekeknek augusztusban kerül megszervezésre.

 Napi program:

Megnézhetik a jelenlegi iskolába menő gyermekek tevékenységét, majd azt követően az óvodavezetővel és a pedagógsokkal közös beszélgetésre hívjuk Önöket.

Emma utca 16-18.óvoda II. kisvakond csoport:

2017. április 10. Hétfő 10-12 óráig

 pedagógusok: Dutka Angéla, Link Zsófia

 

Újvidék sétány 3-5 óvoda II. csoport :

2017. április 11 kedd 10-12 óráig 

pedagógusok: Bozsits Gabriella, Balogh Erika

  

 

hazirend I. PDF Nyomtatás E-mail

                                             

Napraforgó Óvoda

 

HÁZIREND

2015.

Bevezetés

 

Az Ön gyermeke a mai naptól az Napraforgó Óvoda óvodása lett. A gyermekük nevelését ezen túl közösen végezzük. Az óvoda a családi nevelést segíti, kiegészíti, ezért a közös együttgondolkodás, mindannyiunk érdeke.

Az óvoda feladata, hogy nyugodt derűs, légkört biztosítson, melyben megfelelő körülmények között játszhat, és fejlődhet minden gyermek. Fontosnak tartjuk a biztonságos, környezet kialakítását. A megvalósításban szükség van a közös együttműködésre és a gyermekek testi épségét veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére. Ezért kérjük a házirendben megfogalmazottak átgondolását, betartását.

 

Az óvoda neve: Napraforgó Óvoda

Oktatási azonosító: 034546

Az óvodavezető neve: Antal Tamásné                                                                                  

Címe: 1145.Bp. Újvidék sétány 2., Emma utca 18.                                                            

Telefon: 36-35290                                                                                                               

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.                                                                                   

Honlap elérhetősége: zovi.hu

Az óvoda alapítója: Bp. XIV. kerületi Tanács                                                                    

Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

                                                                                                                                             

Jogszabályi háttér:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1997. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

2015. évi. LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról

A házirend jogszabályi alapja:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
  • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 

 

1. A házirend célja

 

A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:

- a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,

- a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,

- az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét.

 

 

 

2. A házirend hatálya

 

A házirend személyi hatálya kiterjed:

- A házirend vonatkozik az óvoda alkalmazottaira, a nevelésben részt vevő külső szakemberekre, az óvodába járó gyermekekre, szüleikre, illetve értük jövő hozzátartozóikra mindaddig, míg az óvodában tartózkodnak.

 

 A házirend időbeli hatálya:

- a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart,

- kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.

 

A házirend területi hatálya:

 

A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvodaszék, a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.

A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.

 

3. A házirend nyilvánossága

 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülök szabadon megtekinthessék.

 

A házirend egy-egy példányát át kell adni:

- az óvodaszék elnökének,

- a szülői szervezet elnökének,

- az intézményi tanács elnökének,

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,

- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor.

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

 

A házirend az óvodában a bejárat mellet található, valamint a másolatát minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja.

 

4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

 

-  Felvétel rendje:

 

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik.

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

 

A felvétel elbírálásának szabályai:

 

  • A gyermek harmadik évének betöltését követően vehető fel.
  • Az előjegyzés adatfelvétel, a felvétel akkor történik, ha a gyermek betölti a harmadik évét, és az óvodában van még hely.

A jelentkezéshez hozni kell a gyermeket, az oltási könyvét, a születési anyakönyvi kivonatát, a TAJ kártyáját, és a gyermek, illetve a szülő állandó-, illetve ideiglenes lakcímkártyáját.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) Az önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

  • A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a felvételét az ötéves óvodaköteles, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki a gyermekek védelméről szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

 

·         Ha a körzetben lakó gyermekek nem töltik fel a szabad helyeket, akkor a felvétel elbírálásának sorrendje:

-   már a testvére óvodánkba jár,

-   a kerületben lakó,

-   ha a szülő kerületben dolgozó,

-   vidéki lakos,

-   külföldi állampolgár (magyar anyanyelvű)

-   külföldi állampolgár (nem magyar anyanyelvű).

·         A felvételről értesítést kapnak az érdekeltek, a felvétel elutasításáról mindenki határozatban kap értesítést, melyre a szülő 15 napon belül fellebbezést benyújthat be a fenntartóhoz.

A gyermekek csoportátszervezés miatt az új nevelési évben más csoportba, tagintézménybe kerülhetnek.

- ha a gyermek nem megy iskolába még egy évig, akkor az ismétlő évet a következő év nagycsoportjában tölti.

- a szülő különleges indok alapján kérheti gyermekének másik csoportba való áthelyezését, a nevelési év befejezését követően.

 

- Az óvoda körzete:

Amerikai út 1-47 páratlan,2-34 páros, Bácskai utca 12/-62 páros 15/a-61 páratlan, Báróczy u. 13-17/c páratlan 14-20-ig páros, Bölcsöde u. összes, Czinka Panna utca összes, Columbus u. 1-23-ig, 2-20 páros, Csantavér köz összes, Csantavér utca összes,  Egressy köz összes, Egressy út 20-90-ig páros, 9/a-15 páratlan, Emília u. összes, Emma köz összes, Emma u, összes,  Félhold u.összes, Forradalom tere összes, Francia út folyamatos 27-34 28-37, Fűzfő u.összes, Gyarmat utca páros 18-46, páratlan 13/a-53/c, Gyertyán u.összes, Handzsár u. összes, Hungária körút páratlan 57 89-95,Hungária köz összes, Ibrány u,összes, Jurisich páros 24-34 Korong u. páratlan 23-49, Laky u.páros 2-32, páratlan 1-27, Mexikói út 26-47/b-ig, Nagy Lajos király páros 142-176, Nagybecskerek tér összes, Nagybecskerek utca összes, Pancsova utca összes, Pétervárad utca összes, Róna u.102-190 páros, 147-171 páratlan, Szabó Lőrinc u.1-14-ig, Szent Tamás u.1-29-ig, Szitakötő u.1-5-ig páratlan, 2-20 páros, Szugló u.1-48-ig, Táborhely összes,Tallér u. összes, Thököly út 103-151/c-ig páratlan, 122-178/b páros, Torontál u.összes, Törökőr u. összes, Újvidék sétány összes, Újvidék tér összes, Újvidék u.összes, Újvilág u.összes, Uzsoki u. páros 24-26, páratlan 23-27,  Variházy u.összes,Varsó u.összes, Zászlós u. páros 46/a-62, páratlan 51-59.

 

- Az alapító okiratnak megfelelően a következő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése történik:

Beszédfogyatékos gyermekek nevelése

Halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése

Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő gyermekek nevelése

Az óvodai beiratkozások idejét minden év májusában az önkormányzat határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőző 30 nappal. A beiratkozás a gyermek és a szülője személyes megjelenésével történik. A beiratkozást a szülők tájékoztatása előzi meg, a szülők számára előzetesen lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel. 

 
< Előző   Következő >
 
 
Legfrissebb hírek
 
 
 
© 2017 A zuglói Napraforgó Óvoda honlapja