A zuglói Napraforgó Óvoda honlapja
 
 
 
Főoldal
Rólunk
Óvodapedagógiai
Támogatók
Napraforgó Óvoda (telephely) 1145. Bp Emma u. 18.
Napraforgó Óvoda (Székhely) Újvidék sétány 2.
Képgaléria
Alapítvány
Linkek
Letöltések
Fórum
Keresés
Ovisok leszünk?
Elérhetőségeink

Elfelejtette a jelszavát?
Hírszolgáltatás
Főoldal
Hírmorzsa

 Sajátos nevelési igényű gyermeket befogadó óvoda

 

Intézmény neve,          Intézményvezető          Alapító Okirat      Alapító okirat szerint              Egyéb jellegzetesség    
címe, telefonszáma    neve, elérhetősége     KT határozat         integrálható                              specialitás                                        
        száma                                                                   ügyiratszáma  fogyatékossági típusa          Intézményi férőhely szám                                     

Napraforgó Óvoda      Antal Tamásné                   658/2014.             - beszédfogyatékos                   Komplex esztétikai
 1145 Budapest           óvodavezető                       (VI.25.)                  - halmozottan fogyatékos,         nevelés                
 Újvidék sétány 3-5       emma.utcaiovoda@                                        - egyéb pszichés fejlődési       229 fő
T: 363-5290                  chello.hu                                                              zavar                                           (115+114)
T: 363-5290
Telephely:
1145 Emma u. 16-18.
T: 363-2488                                                                                                                                       


Zuglói Napraforgó óvoda Újvidék sétány 2. és Emma utca 16-18. ( 23. körzet )

Közterület neveMegjegyzéshsz.(tól)hsz.(ig)
Amerikai útpáros2-434
Amerikai útpáratlan147
Bácskai utcapáros12/A62
Bácskai utcapáratlan15/A61
Báróczy utcapáros1420
Báróczy utcapáratlan1317/C
Bölcsőde utcaösszes  
Cinka Panna utcaösszes  
Columbus utcapáros220
Columbus utcapáratlan1-515-23
Csantavér közösszes  
Csantavér utcaösszes  
Egressy közösszes  
Egressy útpáros20-2284-90
Egressy útpáratlan9/A11-15
Emília utcaösszes  
Emma közösszes  
Emma utcaösszes  
Félhold utcaösszes  
Forradalom tereösszes  
Francia útfolyamatos27-2834-37
Fűzfő utcaösszes  
Gyarmat utcapáros1846
Gyarmat utcapáratlan13/A53/C
Gyertyán utcaösszes  
Handzsár utcaösszes  
Hungária körútpáratlan5789-95
Hungária közösszes  
Ibrány utcaösszes  
Jurisich Miklós utcapáros24-2628-34
Korong utcapáratlan2349
Laky Adolf utcapáros232
Laky Adolf utcapáratlan127
Mexikói útfolyamatos2647/B
Nagy Lajos király útjapáros142176
Nagybecskerek térösszes  
Nagybecskerek utcaösszes  
Pancsova utcaösszes  
Pétervárad utcaösszes  
Róna utcapáros102-104190
Róna utcapáratlan147171/B
Semsey Andor utcapáratlan31-3931-39
Szabó Lőrinc utcaösszes  
Szenttamás utcaösszes  
Szitakötő utcaösszes  
Szugló utcapáros242-48
Szugló utcapáratlan141-47
Táborhely utcaösszes  
Tallér utcaösszes  
Thököly útpáros122178/B
Thököly útpáratlan103151/C
Titel utcaösszes  
Torontál utcaösszes  
Törökőr utcaösszes  
 
Közterület neveMegjegyzéshsz.(tól)hsz.(ig)
Újvidék sétányösszes  
Újvidék térösszes  
Újvidék utcaösszes  
Újvilág utcaösszes  
Uzsoki utcapáros2426
Uzsoki utcapáratlan2327
Variházy Oszkár utcaösszes  
Varsó utcaösszes  
Zászlós utcapáros46/A62
Zászlós utcapáratlan51-5951-59
 

Házirend II.rész PDF Nyomtatás E-mail

A gyermek átvétele másik intézménybe:

 

A szülőknek óvodaváltoztatási igényét jelezni kell az intézmény vezetőjének, aki kiállítja a gyermek számára az óvodaváltoztatás nyomtatványát (amennyiben már az új óvodába felvétele megtörtént).

 

5. Szülők kötelessége és jogai  

 

A szülő kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét

c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.

 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát

 

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét.

 

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

A szülő joga különösen, hogy

a) megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,

d) írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

e) a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

g) az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

 

 

6. A gyermek jogainak gyakorlásának, kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos szabályok

A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

 

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Testi fenyítés, megalázó büntetés vele szemben nem megengedhető.

Nem veszélyeztetheti saját és társai testi épségét.

Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő differenciált fejlesztésről az óvoda dokumentációt vezet, melyről a szülőt informálja.   

A gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülő egyetértésével az óvoda a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulhat.

A pedagógust és a nevelési oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, melyről a munkája során értesül.

 

7. A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája

 

A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson:

       - az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről,

       - az őt nevelő pedagógus munkájáról,

       - az óvoda működéséről.

A gyermek helyett a szülő a véleménynyilvánítási jogokat:

- szóban:

- az óvoda vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,

- az óvodaszék vonatkozásában az szülőin szervezet/óvodaszék ülésein, illetve az általa meghatározott időpontokban;

- írásban az érintett személyhez való benyújtással

gyakorolhatja.

A véleménynyilvánítás formái különösen:

       - személyes megbeszélés,

       - írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát.

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti

- az óvoda alkalmazottjainak,

- a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek

a személyiségi jogait, emberi méltóságát.

 

8. A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

 

A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről.

 

A szülő joga, hogy információt kapjon:

- az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,

- az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről.

A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, az Szülői szervezet/óvodaszékhez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – az szülői szervezet/óvodaszéktől a tizenötödik napot követő első ülésén – érdemi választ kapjon.

A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.

A tájékoztatás formái:

            - szóbeli tájékoztatás,

            - írásbeli tájékoztatás.

A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet:

            - közösen, illetve

            - egyénileg.

A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat:

            - az intézményvezető,

            - a nevelőtestület,

            - az óvónő,

            - a csoportvezető óvónő,

            - az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus.

A tájékoztatás rendje a következő:

- az óvoda nyilvános dokumentumai:

- az SZMSZ,

- a pedagógiai program

mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek,

- a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy példányát a gyermeknek, illetve a szülőnek át kell adni.

 

A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.

 

9. A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái

 

 A gyermekek jutalmazásának elvei

 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok:

- magatartás,

- kiemelkedő teljesítmény.

A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás.

A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható:

- az kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység,

- példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység.

A jutalmazás történhet:

- egyénileg, gyermekenként, illetve

- csoportosan, adott közösség számára.

A gyermekek jutalmazásának formái:

- szóbeli dicséret,

A szóbeli dicséret valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik.

A szóbeli  dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.

A jutalmazások fokozatai:

- óvónői szóbeli dicséret,

- csoportvezető óvónői szóbeli dicséret,

- óvodavezetői szóbeli dicséret,

 

A gyermekek fegyelmezése:

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező elvek és formák

A negatív tartalmú értékelés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik.

Nem fegyelmezhet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, lelki fejlődését hátráltatja. A fegyelmezés mindig a cselekedetet, és nem a gyermek elítélését fejezi ki.

A fegyelmezés formái:

·         határozott tiltás

·         más tevékenységbe való áthelyezés,

·         leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés

·         bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás

·         bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás

- figyelmeztetés az elvárt viselkedésre,

- ismételt figyelmeztetés, melyet a cselekvésből való kiemelés követ,

- játékhelyzetekből történő kimaradás,

 

10.  A nevelési év rendje

 

A nevelési év az óvodában szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az óvoda nyári felújítások miatt négy hétig zárva tart, ennek pontos idejét minden év február 15-ig az óvoda faliújságán előre közöljük.

Az óvoda a karácsony és újév közötti időpontban zárva tart, szükség esetén az ügyeletet tartó óvoda nevét előre jelezzük. Amennyiben a szülő ez idő alatt nem tudja gyermeke felügyeletét megoldani, erre a nyitva tartó óvodákban van lehetősége, olyan módon, hogy jelzi ezt az intézmény vezetőjének, aki megteszi a kellő intézkedéseket, a gyermek elhelyezését kijelölt intézményben.

Az óvodai nevelőtestület továbbképzése nevelés nélküli munkanapokon történik. A törvénynek meghatározottak alapján öt nevelés nélküli munkanapot szervezhetünk, melynek idejét az óvoda munkaterve tartalmazza. a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Az első szülői értekezleten az időpontokat közzé tesszük, majd az ebéd befizetésekor újra pontosítjuk. Szükség esetén ügyeletet szervezünk.

A nevelés nélküli munkanapok közül kettőt az őszi, illetve a tavaszi szünetre tervezünk, a többit lehetőleg hétfőn, vagy pénteken tartjuk.

 

Az óvoda napirendje

 

Az óvoda reggel 6,30 órától 17,30 óráig tart nyitva. Reggel 6,30 - 7 óra között, illetve 17 és 17,30 óra között ügyeletet szervezünk a kijelölt csoportban. A gyermekekkel az ügyelet ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik. 7 óra után a gyermekekkel a csoport óvónője foglalkozik.

A munkarendben bekövetkezett változásokat előre közöljük.

 
< Előző   Következő >
 
 
Népszerű
Legfrissebb hírek
Vonalban
 
 
 
© 2017 A zuglói Napraforgó Óvoda honlapja