hazirend I.

                                             

Napraforgó Óvoda

 

HÁZIREND

2015.

Bevezetés

 

Az Ön gyermeke a mai naptól az Napraforgó Óvoda óvodása lett. A gyermekük nevelését ezen túl közösen végezzük. Az óvoda a családi nevelést segíti, kiegészíti, ezért a közös együttgondolkodás, mindannyiunk érdeke.

Az óvoda feladata, hogy nyugodt derűs, légkört biztosítson, melyben megfelelő körülmények között játszhat, és fejlődhet minden gyermek. Fontosnak tartjuk a biztonságos, környezet kialakítását. A megvalósításban szükség van a közös együttműködésre és a gyermekek testi épségét veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére. Ezért kérjük a házirendben megfogalmazottak átgondolását, betartását.

 

Az óvoda neve: Napraforgó Óvoda

Oktatási azonosító: 034546

Az óvodavezető neve: Antal Tamásné                                                                                  

Címe: 1145.Bp. Újvidék sétány 2., Emma utca 18.                                                            

Telefon: 36-35290                                                                                                               

E-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.                                                                                   

Honlap elérhetősége: zovi.hu

Az óvoda alapítója: Bp. XIV. kerületi Tanács                                                                    

Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

                                                                                                                                             

Jogszabályi háttér:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1997. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

2015. évi. LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról

A házirend jogszabályi alapja:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
  • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

 

 

1. A házirend célja

 

A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:

- a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,

- a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,

- az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét.

 

 

 

2. A házirend hatálya

 

A házirend személyi hatálya kiterjed:

- A házirend vonatkozik az óvoda alkalmazottaira, a nevelésben részt vevő külső szakemberekre, az óvodába járó gyermekekre, szüleikre, illetve értük jövő hozzátartozóikra mindaddig, míg az óvodában tartózkodnak.

 

 A házirend időbeli hatálya:

- a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart,

- kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.

 

A házirend területi hatálya:

 

A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvodaszék, a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.

A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.

 

3. A házirend nyilvánossága

 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülök szabadon megtekinthessék.

 

A házirend egy-egy példányát át kell adni:

- az óvodaszék elnökének,

- a szülői szervezet elnökének,

- az intézményi tanács elnökének,

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,

- a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor.

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

 

A házirend az óvodában a bejárat mellet található, valamint a másolatát minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja.

 

4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

 

-  Felvétel rendje:

 

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik.

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

 

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

 

A felvétel elbírálásának szabályai:

 

  • A gyermek harmadik évének betöltését követően vehető fel.
  • Az előjegyzés adatfelvétel, a felvétel akkor történik, ha a gyermek betölti a harmadik évét, és az óvodában van még hely.

A jelentkezéshez hozni kell a gyermeket, az oltási könyvét, a születési anyakönyvi kivonatát, a TAJ kártyáját, és a gyermek, illetve a szülő állandó-, illetve ideiglenes lakcímkártyáját.

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) Az önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

  • A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a felvételét az ötéves óvodaköteles, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki a gyermekek védelméről szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

 

·         Ha a körzetben lakó gyermekek nem töltik fel a szabad helyeket, akkor a felvétel elbírálásának sorrendje:

-   már a testvére óvodánkba jár,

-   a kerületben lakó,

-   ha a szülő kerületben dolgozó,

-   vidéki lakos,

-   külföldi állampolgár (magyar anyanyelvű)

-   külföldi állampolgár (nem magyar anyanyelvű).

·         A felvételről értesítést kapnak az érdekeltek, a felvétel elutasításáról mindenki határozatban kap értesítést, melyre a szülő 15 napon belül fellebbezést benyújthat be a fenntartóhoz.

A gyermekek csoportátszervezés miatt az új nevelési évben más csoportba, tagintézménybe kerülhetnek.

- ha a gyermek nem megy iskolába még egy évig, akkor az ismétlő évet a következő év nagycsoportjában tölti.

- a szülő különleges indok alapján kérheti gyermekének másik csoportba való áthelyezését, a nevelési év befejezését követően.

 

- Az óvoda körzete:

Amerikai út 1-47 páratlan,2-34 páros, Bácskai utca 12/-62 páros 15/a-61 páratlan, Báróczy u. 13-17/c páratlan 14-20-ig páros, Bölcsöde u. összes, Czinka Panna utca összes, Columbus u. 1-23-ig, 2-20 páros, Csantavér köz összes, Csantavér utca összes,  Egressy köz összes, Egressy út 20-90-ig páros, 9/a-15 páratlan, Emília u. összes, Emma köz összes, Emma u, összes,  Félhold u.összes, Forradalom tere összes, Francia út folyamatos 27-34 28-37, Fűzfő u.összes, Gyarmat utca páros 18-46, páratlan 13/a-53/c, Gyertyán u.összes, Handzsár u. összes, Hungária körút páratlan 57 89-95,Hungária köz összes, Ibrány u,összes, Jurisich páros 24-34 Korong u. páratlan 23-49, Laky u.páros 2-32, páratlan 1-27, Mexikói út 26-47/b-ig, Nagy Lajos király páros 142-176, Nagybecskerek tér összes, Nagybecskerek utca összes, Pancsova utca összes, Pétervárad utca összes, Róna u.102-190 páros, 147-171 páratlan, Szabó Lőrinc u.1-14-ig, Szent Tamás u.1-29-ig, Szitakötő u.1-5-ig páratlan, 2-20 páros, Szugló u.1-48-ig, Táborhely összes,Tallér u. összes, Thököly út 103-151/c-ig páratlan, 122-178/b páros, Torontál u.összes, Törökőr u. összes, Újvidék sétány összes, Újvidék tér összes, Újvidék u.összes, Újvilág u.összes, Uzsoki u. páros 24-26, páratlan 23-27,  Variházy u.összes,Varsó u.összes, Zászlós u. páros 46/a-62, páratlan 51-59.

 

- Az alapító okiratnak megfelelően a következő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése történik:

Beszédfogyatékos gyermekek nevelése

Halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése

Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő gyermekek nevelése

Az óvodai beiratkozások idejét minden év májusában az önkormányzat határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőző 30 nappal. A beiratkozás a gyermek és a szülője személyes megjelenésével történik. A beiratkozást a szülők tájékoztatása előzi meg, a szülők számára előzetesen lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel.