Házirend III. rész

A gyermekek reggel 9 óráig folyamatosan érkezhetnek, 9-15,30 óráig a gyermekek biztonsága érdekében az óvoda ajtaját bezárjuk. A bejárat mellett található kapucsengőn lehet csengetni.

A gyermekek fejlődését elősegítő tevékenységek délelőtt és délután szerveződnek, a játéktevékenységbe építve. 11óra után élménygyűjtő séta, levegőzés történik.

Ebéd után 12,45 és 13,30 között lehet hazavinni a gyerekeket a napirend megzavarása nélkül. A délutáni pihenést, illetve az uzsonnát követően, 15,30 órától érkezhetnek a szülők gyermekeikért. A balesetek elkerülése érdekében öltöztetés közben a kisebb gyermekükre is szíveskedjenek odafigyelni.

Az óvodában  tanfolyamokat szervezünk, melyet a játékidőn túl szervezünk.

Jelentkezni a csoportos óvónőknél lehet, a tanfolyamok díját az ebédbefizetés napján lehet befizetni. A térítés összegéről a jelentkezéskor tájékoztatunk minden érdeklődőt.

Fakultatív hit-és vallásoktatás

Az óvodában, a szülők igénye alapján lehetőség van hit-és vallásoktatásra. Ideje megegyezést követően, amikor már tudunk helyet biztosítani. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői értekezleteken, az óvónőknél.

 

A gyermeki kötelezettségek szabályozása

 

A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon. A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen.

A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.

A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a házirendben foglaltakat.

 

11. Védő -óvó előírások

 

A gyermekek az óvodába csak szülő gondviselő kíséretében érkezhetnek, távozhatnak. A szülőnek nyilatkozatot kell tenni, hogy kik vihetik el a gyermeküket.

Amennyiben váratlan esemény akadályoztatja a szülőt a gyermek elvitelében, telefonon kérjük jelezni azt, hogy ki fog a gyermekért érkezni.

Kérjük a szülőket, hogy az elérhetőségük megváltozása esetén, szíveskedjenek azt az óvónőnek bejelenteni.

Amennyiben a szülő, hozzátartozó az óvoda bezárásáig nem jön gyermekéért, a rendőrség segítségét igénybe véve, az óvoda köteles a gyermek biztonságos felügyeletéről gondoskodni.

Az óvodát egészséges gyermekek látogathatják. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítését követően haladéktalanul el kell vinni az óvodából, az egészséges gyermekek érdekében. A gyermeket gyógyulás után, csak orvosi igazolással vesszük be.

A gyermek fertőző betegségét be kell jelenteni az óvoda vezetőjének.

Az óvoda gyógyszert kezelésre nem vehet át, csak abban az esetben, ha a gyermek betegsége állandó gyógyszerszedést igényel, és erről írásban tájékoztatták az óvoda vezetőjét, és a csoport óvónőit.

Baleset esetén az óvoda értesíti a szülőket, hogy a szülő vihesse el a gyermeket a baleseti sérülés ellátására. Sürgős esetben értesítik a mentőt, illetve ha a szülő nem ér ide időben, a mentőben az óvónő elkíséri  a gyermeket.

Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi. A gyermekek

évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vesznek  részt.

A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket.

Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. A konyhában higiéniai szempontok miatt csak a dolgozóknak lehet tartózkodni. Kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással, számlával ellátott) süteményt, vagy  HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban készült tortát hozzanak. Köszönjük megértésüket!

A gyermekek könnyen kezelhető öltözékbe öltözzenek az óvodában. A csoportba váltócipőben, rövid pólóban, kisnadrágban, illetve szoknyában, az udvaron szabadidő ruhában, télen vízhatlan kabátban célszerű öltözni. A gyermekek jellel ellátott polcokon tarthatják ruháikat. A hazamenős, illetve pótruhát a zsákba szíveskedjenek tenni.

Az óvoda udvarán gyermekek a balesetek elkerülése érdekében csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Az udvari játszószerek használatának szabályait megismertetjük gyermekeikkel

 Az udvari balesetek elkerülése érdekében a következő szabályokat kell betartani:

·         Udvari játék a kijelölt saját udvarrészen történik, kérésre átmehetnek másik csoport udvarára.

·         Szükség szerint WC-re bemehetnek, jelezni kell az óvónőnek szándékukat.

·         Az udvari mászókák használata a baleset elkerülésének figyelembe vételével történhet. A magasból leugrani nem szabad, a mászó rendszer külső részére nem lehet kimászni, egy időben csak egy gyermek csúszhat a csúszdában. A fészekhintát egyszerre csak két gyermek használhatja: A lengőhintát, az udvari nagy mászókát használni csak felnőtt jelenlétében szabad. A magas játékeszközök tetejére felmászni nem lehet. Télen a medencébe tartózkodni, játszani nem lehet. Kérjük, hogy távozáskor a kertkapu bezárásával segítsék  a gyermekek biztonságát.

Az óvodába balesetveszélyes, szúró tárgyakat, eszközöket behozni nem lehet. A behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk.

Rendkívüli esemény tűz, katasztrófa esetén a gyermekek a begyakorolt viselkedést követik.

Az óvoda csoportszobáiba, fürdőszobáiba utcai cipőben belépni nem lehet. A csoport életét megtekinteni, az óvónővel előre megbeszélt időpontban lehet.

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!

 

 

12. A szülők tájékoztatása, a gyermekek értékelésének rendje:

 

Kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát! Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők:

-        Szülői értekezlet, évente minimum 3 alkalommal

-        Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre

-        Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval

-        Családlátogatás, óvónői, szülői kezdeményezésre

-        Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére.

Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel, köszönjük! A hazamenéskor a szülő miután megérkezett, szíveskedjenek az óvoda területét gyermekével minél előbb elhagyni!

 

Az intézményi hirdetőtábla, faliújság használatának szabályai

 

A hirdetőtáblára, faliújságra csak az óvodavezető vagy óvodavezető helyettes által engedélyezett hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat) lehet kitenni. Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének és az engedélyező aláírásának. Engedély nélkül szülő sem tehet ki hirdetést a faliújságra.

 

 Fényképek, videó felvételek közzététele közösségi portálokon

Közösségi portálokra az óvodában készült fényképet, videót csak az érintettek írásbeli engedélyével lehet feltenni.

 

Az óvoda Helyi nevelési programja megtalálható a bejárat melletti központi faliújságon, rövidített változata a csoportok üzenő tábláján. Az óvoda házirendje a Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők.

Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. (www.zovi.hu)

A szülők, és a gyermekek érdekképviseletét a szülői munkaközösség végzi

Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

A nagyobb csoporton, az azonos csoportba járó gyermekeket értjük.

A szülői szervezet az intézményi döntések meghozatalában véleményezési jogot gyakorol.(szervezeti és működési szabályzat, házirend, helyi nevelési program, vezetői pályázat, munkaterv és értékelése)

A szülőnek joga van arra, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről és tanácsot kapjon annak neveléséhez.

A szülőnek meg kell tennie mindent a gyermeke fejlődése érdekében. Szükséges, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

Szülői panasz esetén elsődlegesen forduljon a csoport óvónőihez. Amennyiben a probléma nem kerülne megoldásra, az óvoda vezetőjét szíveskedjen megkeresni.

 

 

13. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

 

A gyermek távolmaradását a szülőnek igazolnia kell.

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha

a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő:

- hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet:

- a csoportvezető óvónő (ha a kikérés 1-3 napig terjed), illetve

- az óvodavezető (ha a kikérés 3 napon túl terjed) hagy jóvá,

- a döntésről gyermek szülőjét írásban tájékoztatni kell,

b) a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja:

- a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás  papír alapon fogadható el.

c) a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

d) a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban, vagy az óvodába felvett feljegyzéssel történik.

A gyermek részére a szülő összesen legfeljebb három napot igazolhat a fentiek alapján.

A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően, de legkésőbb 3 napon belül be kell mutatni.

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Ha a kisgyermek igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztetjük az igazolatlan mulasztás következményeire.

Az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek rendszeresen kell óvodába járnia, igazolt és az igazolatlan hiányzásainak a száma nem haladja meg az adott időszak nevelési napjainak a 25%-át. 3 éves kortól a kisgyermek óvodaköteles – abban az évben, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Ha óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

Az értesítést követően intézkedési terv készül a hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésére.

 

14. A szülőt terhelő fizetési kötelezettségek

 

Térítési díj befizetése, visszafizetése

 

A térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

Az intézményi térítési díj 100%-a normatív kedvezményként (ingyenes étkezés) jár az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

·         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

·         tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

·         olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

·         olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,

·         nevelésbe vették;

 

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé.

Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt.

A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

 

 

Az étkezési térítési díjat előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből levonásra kerül. A térítési díj visszafizetése az intézményi jogviszony megszűnését követően átutalással történik.

A térítési díj fizetési módja:

            - készpénz fizetéssel, vagy banki átutalással.

·         Az óvodának a HUNGAST konyhája szolgáltatja az étkezést. Az étkezési térítési díj befizetése a megelőző hónap elején, a faliújságon közzétett időpontban az óvodában történik, illetve www.multischool.hu webcímen lehetőség van az étkezés megrendelésére és lemondására. Az ehhez szükséges jelszót és leírásban egyénenként biztosítjuk.

Az étkezési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján történik.

Hiányzás esetén, az óvoda nyitva tartása alatt a 36-35-290 telefonszámon, vagy személyesen, vagy Webes felületen lehet az étkezést lemondani. A jóváírás a következő ebédfizetésnél történik. A reggel 9 óráig lemondott étkezést a következő naptól tudjuk jóváírni.

Az óvodában működő fakultatív tanfolyamok térítési díját a szolgáltatónál lehet befizetni.

 

15. Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás eljárásrendje

 

-   Óvodai jogviszony megszűnése

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

-  A beiskolázás rendje:

A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság

dönt.

 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

 

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.

 

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről,

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,

cb) a gyermek nem járt óvodába,

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

 

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.

 

A tanköteles gyermekek szülője (gondviselője), március 1-ig „Óvodai Határozat”-ot kap, hogy gyermeke: beiratkozhat az iskolába, még egy évig óvodába marad, illetve szakértői vizsgálat szükséges a beiskolázás eldöntéséhez.

A határozat elkészítése előtt a szülő a pedagógusoktól tájékoztatást kap gyermeke fejlettségéről.

Amennyiben szakértői vizsgálat szerepel a határozatban, a szülő a vizsgálat elvégzéséhez időpontot kap a Szakszolgálattól.

A gyermekek iskolai beíratása áprilisban várható, melynek pontos ideje a faliújságon lesz közzétéve.

 

16. Egyéb, az óvodára vonatkozó szabályok

 

Az óvoda hagyományosan minden év április harmadik hetében „EMMA-HÉT” kulturális eseményeket szervez. Előadóművészek meghívásával színházi előadásokat, óvodapedagógusok kézműves tevékenységeivel játszóházat szervezünk. Az Emma-utcai tagóvodában Óvodagaléria működik, ahol művészek munkáit, és gyermekek alkotásait állítjuk ki.

 

17. Záró rendelkezések

A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik.

 

Hatályba lépésének ideje: 2015.október 6.

Érvényessége: óvodavezető jóváhagyását követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig.

Felülvizsgálata: évenként

Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra.

A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel.

 

 

 

Elfogadó

 

         Ideje

Nevelőtestületi elfogadás

 

2015.október 5.

Szülői szervezet véleményezése

 

2015. október 5.

 

Budapest, 2015. október 5.

 

 

                                                                       Antal Tamásné

                                                                           Óvodavezető

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A Napraforgó Óvoda irattárában ...............................iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a Napraforgó Óvoda házirendjét.

A jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása alapján írta alá Gombos Edina a szülői szervezet elnöke.

Kelt: Budapest, 2015. október 5.

                                                                                  ……………………………. 

Szülői szervezet elnöke

 

 

A Napraforgó Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2015.október 5.-én kelt nevelőtestületi határozata alapján a Napraforgó Óvoda házirendjét elfogadta.

 

Kelt: Budapest, 2015. október 5.

Antal Tamásné

            óvodavezető

PH.